Algemene voorwaarden

Aanmelding en plaatsing

Aanmelding vindt plaats middels het volledig invullen en versturen van een inschrijfformulier. Dit formulier vindt u op deze website onder het tabblad ‘Inschrijven’. Na ontvangst van het inschrijfformulier ontvangt u een e-mail met een ontvangstbevestiging. Voorafgaand aan de start van de cursus ontvangt u per e-mail informatie over de cursus waaraan u gaat deelnemen en een uitnodiging voor de eerste les. Het moment van ontvangst van inschrijving bepaalt uw plaatsing. 

Alleen bij voldoende deelname zullen de genoemde cursussen kunnen starten. Mocht het niet mogelijk zijn om een bepaalde groep te starten, zal in overleg met de cursist een andere oplossing gezocht worden. Dit gebeurt uiterlijk een week voor de genoemde startdatum van de cursus.  

Indien de cursus vol is, kunt u zich op een wachtlijst laten plaatsen.  

Lestijden

De indeling van de kinderen geschiedt op basis van leeftijd. Kinderen waarvan de leeftijden het dichtst bij elkaar liggen, worden samen in een groep geplaatst. 

Het kan voorkomen dat een kind beter tot zijn recht komt in een andere leeftijdsgroep dan opgegeven. In dat geval wordt overlegd in welke groep het kind geplaatst wordt. 

Uiterlijk een week voorafgaand aan de start van de cursus wordt u op de hoogte gebracht of de cursus start en wat de definitieve lestijden zijn die voor u gelden. 

Een cursus duurt acht weken, indien anders, dan wordt dit vermeld. U ontvangt een overzicht van de les data. De lessen duren een half uur voor kinderen vanaf 4 maanden tot 2 jaar en drie kwartier voor kinderen van 2 tot 4 jaar.  Na afloop van de les heeft u de tijd om samen wat te drinken. 

Tijdens schoolvakanties en andere verplichte vrije dagen wordt er geen les gegeven. 

Voorzetting/beëindiging van de cursus en restitutie van het cursusbedrag

Bij ziekte van de docent of dringende familieomstandigheden zal de les helaas komen te vervallen. In dit geval wordt u hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd door de docent, uiterlijk 1 uur voor aanvang van de les. Lessen die de docent door omstandigheden niet heeft kunnen geven worden na afloop van de cursus ingehaald. In geval dit redelijkerwijs niet mogelijk is, wordt restitutie van het lesgeld over de niet gegeven lessen verleend. Een cursist die om wat voor reden dan ook zelf niet kan deelnemen aan een les, heeft geen recht op een inhaal les of restitutie van (een deel van) het cursusbedrag. 

Indien u geen gebruik wenst te maken van de inschrijving, dient u dit zo spoedig mogelijk aan de docent te melden. Tussentijdse beëindiging van de cursus is alleen mogelijk bij een verhuizing of langdurige medische ongeschiktheid van de cursist. In dit geval is het mogelijk een schriftelijke aanvraag tot restitutie van een deel van het cursusbedrag in te dienen. 

Uitschrijving vindt automatisch plaats bij beëindiging van een gevolgde cursus. Voor een nieuwe cursus dient u zich weer opnieuw in te schrijven. 

Afzeggen van een les

Wanneer u niet in staat bent een les bij te wonen, wordt u verzocht dit te melden bij de docent. 

Betaling van het lesgeld

Het cursusbedrag dient te worden overgemaakt op ING-nummer
NL75 INGB 0100 1713 46 t.n.v. S. Cijs onder vermelding van de naam van de cursist en het factuurnummer. Als de plaatsing definitief is, ontvangt u een factuur van de docent. Cursustarieven worden per jaar vastgesteld. 

Aansprakelijkheid

De docent aanvaardt geen aansprakelijkheid voor vermissing of beschadiging van eigendommen van de cursist. De lessen worden gegeven in rookvrije locaties. De docent draagt de verantwoordelijkheid de te gebruiken materialen schoon en hygiënisch aan te leveren. Ouders blijven altijd verantwoordelijk voor hun kind. 

Privacy verklaring

De docent heeft respect voor de privacy van de cursisten en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die aan de docent wordt doorgegeven vertrouwelijk wordt behandeld. Wel heeft de docent enkele gegevens nodig voor de administratie. Die persoonlijke gegevens zullen niet aan derden worden verkocht of ter beschikking gesteld. De docent waardeert het vertrouwen dat er in haar wordt gesteld en zal daarom uiterst zorgvuldig met de gegevens en de bewaring daarvan omgaan. Wanneer er foto’s worden gemaakt, zullen deze nooit op de website geplaatst worden zonder toestemming van de cursisten.